Thất nghiệp giảm xuống còn 7,6%

Thất nghiệp ở Síp đã giảm xuống còn 7.6% lực lượng lao động trong quý 4 năm 2018, từ mức 7.8% trong quý 3, theo Khảo sát Lực lượng Lao động của Cơ quan Thống kê nước Cộng hòa Síp.

Theo các kết quả của Khảo sát Lực lượng Lao động, lực lượng lao động trong quý 4 năm 2018 lên đến 440,765 người hay 62.5% dân số (nam 68.5%, nữ 57.0%) so với 428,291người (61.6%) trong quý tương ứng của năm 2017.

Số người có việc làm là 407,382 người và tỷ lệ việc làm là 57.,8% (nam 63.3%, nữ 52.,7%) so với 384,911 người (55,3%) trong quý tương ứng của năm 2017.

Số người thất nghiệp lên tới 33,383 người và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 7.6% lực lượng lao động (nam 7.5%, nữ 7.6%) so với 43.380 người (10,1%) trong quý tương ứng của năm 2017.

Việc làm

Đối với nhóm tuổi 20-64, tỷ lệ việc làm là 74.5%. Tỷ lệ ở nam là 80.2% và nữ là 69.3%. Trong quý tương ứng của năm 2017, tỷ lệ này là 71.5% (nam 75.8%, nữ 67.6%). Đối với nhóm tuổi 55-64, tỷ lệ việc làm là 61.1% so với 57.6% trong quý tương ứng của năm 2017.

Theo phân phối việc làm theo ngành, tỷ lệ lớn nhất của người có việc làm là ở Dịch vụ (80.8%), tiếp theo là Sản xuất (17.1%) và Nông nghiệp (2.1%). Trong quý 4 năm 2017, các tỷ lệ tương ứng là: Dịch vụ 81.1%, Sản xuất 16.6% và Nông nghiệp 2.3%.

Tỷ lệ việc làm bán thời gian trên tổng số việc làm là 11.2% hay 45,644 người (nam 8.1%, nữ 14.6%). Tỷ lệ tương ứng trong quý 4 của năm 2017 là 12.7% (nam 9.2%, nữ 16.4%).

86.7% hay 353.001 người trong tổng số người có việc làm là người lao động, trong đó 12.5% (43,944 người) có việc làm tạm thời. Trong quý tương ứng của năm 2017, người lao động chiếm 86.,8% tổng số việc làm trong đó 14.8% có việc làm tạm thời.

Thất nghiệp

Đối với những người trẻ tuổi từ 15-24 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp là 20.6% lực lượng lao động trong cùng độ tuổi (nam 25.7%, nữ 16.0%) so với 22.9% (nam 26.8%, nữ 19.,9%) trong quý tương ứng năm ngoái.

Liên quan đến thời gian thất nghiệp, 53.7% tổng số người thất nghiệp tìm kiếm việc làm trong thời gian dưới 6 tháng, 14.2% trong khoảng thời gian 6-11 tháng, trong khi tỷ lệ 32.1% là thất nghiệp dài hạn. Tỷ lệ tương ứng của quý 4 năm 2017 là 53.5%, 12.8% và 33.7%.